Oudercommissie

Doel oudercommissie;
Het doel van de oudercommissie is om de belangen van de ouders/verzorgers te behartigen. De oudercommissie mag als intermediair tussen BeeKidzzZ en ouders fungeren en heeft daarbij de bevoegdheid om de directie te adviseren met betrekking tot:
•het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en/of gezondheid;
•openingstijden;
•het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten tbv van de kinderen;
•de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten.

Werkwijze oudercommissie;
De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (WK art. 58 lid 4) en legt deze schriftelijk vast in het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement bevat geen regels die in strijd zijn met hetgeen de Wet kinderopvang bepaalt.

Verzwaard Adviesrecht oudercommissie;
De houder stelt de oudercommissie conform WK art. 60 lid 1 Jo art. 50 in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, inzake:
De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot:

a. Aantal kinderen per leidster;
b. Groepsgrootte;
c. Opleidingseisen beroepskrachten;
d. Inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding;
e. Pedagogisch beleidsplan;
f. Voedingsaangelegenheden;
g. Kwaliteit van het spel- en ontwikkelingsmateriaal;
h. Openingstijden;
i. Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie;
j. Wijziging van de prijs van de kinderopvang en;
k. Beleid t.a.v. opvoeding, veiligheid en gezondheid.

Copyright Beekidzzz bv. All rights reserved. | Privacy | Algemene voorwaarden