Privacy

Privacyverklaring

Iedere dag doet het team van BeeKidzzZ hard haar best om liefdevolle kinderopvang te organiseren voor uw kind. We bieden hiervoor een warme omgeving, waarin kinderen zichzelf mogen zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om alle zaken goed te kunnen regelen, hebben we informatie van u nodig. Wat we precies met uw gegevens doen, kunt u in deze privacyverklaring terugvinden.

Maakt u gebruik van onze diensten? Dan gaan we ervan uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze privacyverklaring.

Dit moet u van ons weten

 • We verzamelen gegevens om goed voor uw kind te kunnen zorgen en om de kinderopvang zoveel mogelijk op uw wensen af te kunnen stemmen.
 • We zijn altijd helder en transparant over de gegevens die we van u verzamelen en waarom we dit doen. We beperken ons enkel tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.
 • We gaan zorgvuldig om met uw gegevens en doen er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen.
 • We wisselen uw gegevens alleen uit met een derde partij als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • We delen uw gegevens niet aan derden, zonder uw toestemming. We respecteren dat uw gegevens aan u toebehoren. We zullen er alles aan doen om u op de hoogte te brengen van uw rechten omtrent de verstrekte persoonsgegevens en deze respecteren.
 • De manier waarop wij met uw gegevens omgaan en bewaren, is volgens de Europese wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als kinderopvang BeeKidzzZ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.

Welke gegevens verzamelen we en waar bewaren we ze?

Als u uw kind inschrijft voor opvang verzamelen we een aantal gegevens die ons in staat stellen om een plaatsingsovereenkomst met u aan te gaan, goede opvang te bieden, de ontwikkeling en het welzijn van uw kind te volgen, met u te communiceren en de facturatie en incasso te kunnen regelen. Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. De originele papieren worden bewaard in kind-dossiers in een afgesloten kast op het hoofdkantoor en kopieën in kind-dossiers op de opvanglocaties.

Het gaat om:

 • Voor- en achternaam (ouder en kind)
 • Geslacht (ouder en kind)
 • Geboortedatum (ouder en kind)
 • Adresgegevens (ouder en kind)
 • Telefoonnummer (ouder)
 • E-mailadres (ouder)
 • Burgerlijke staat (ouder)
 • Rekeningnummer (ouder, pas bij aangaan plaatsingsovereenkomst)

En ook deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Burgerservicenummer (ouder en kind)
 • Religieuze overtuiging indien nodig, bijv. in verband met voeding (kind, pas bij aangaan plaatsingsovereenkomst)
 • Gegevens over gezondheid (indien van toepassing) voor het bieden van de juiste zorg, bijv. bij allergieën (kind, pas bij aangaan plaatsingsovereenkomst)

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

 • Als u het inschrijfformulier hebt ingevuld en toch geen plaatsingsovereenkomst met ons wilt aangaan, dan worden de gegevens binnen een maand verwijderd.
 • Zijn wij een plaatsingsovereenkomst met u aangegaan dan worden alle gegevens op de plaatsingsovereenkomst bewaard tot 5 jaar na het einde van de plaatsing.
 • Alle gegevens die we nodig hebben om goede kinderopvang te verzorgen, zoals bijv. verslagen van oudergesprekken, worden direct na het einde van de plaatsing verwijderd.

Verstrekking aan derden

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en wisselen uw gegevens alleen uit met een derde partij als dit noodzakelijk is voor bepaalde doelen.

 • Voor de kindplanning maken we gebruik van een softwarepakket.
 • We zijn wettelijk verplicht om uw gegevens uit te wisselen met de Belastingdienst (voor de kinderopvangtoeslag) en met de GGD (voor inspectiedoeleinden).
 • Ook kan er gegevensuitwisseling plaatsvinden met de gemeente, scholen of een zorgverlener. Hiervoor vragen we altijd uw toestemming.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties vertrekken wij geen persoonsgegevens aan derden tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door uw gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Copyright Beekidzzz bv. All rights reserved. | Privacy | Algemene voorwaarden