Wet Kinderopvang

Deze wet welke in 2005 van kracht werd regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang.
De kwaliteit van de kinderopvang is een zaak van de overheid, aanbieders van kinderopvang en ouders, die gebruik maken van kinderopvang.

Volgens de Wet kinderopvang zijn ondernemers in de kinderopvang verplicht ‘verantwoorde kinderopvang’ aan te bieden. Dit is kinderopvang die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van een kind in een veilige en gezonde omgeving.

Het kwaliteitsbeleid is vastgelegd in de ‘Beleidsregels kwaliteit kinderopvang’ als onderdeel van de Wet Kinderopvang.

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de opvang. De GGD voert regelmatig inspecties uit. Het Rijk is verantwoordelijk voor het landelijke toezicht hierop. Sinds de Wet kinderopvang is alle formele opvang verplicht zich bij de gemeente te melden. De GGD registreert en controleert de opvang. Daarmee bestrijdt de GGD illegale opvang en pakt kindercentra die tekort schieten aan.

De financiering gaat in het kort als volgt:

De ouders kiezen zelf een kindercentrum en sluiten hier een contract mee af. Het factureren gebeurt dan ook rechtstreeks met de ouders.

De belasting geeft subsidie aan ouders naar rato van het inkomen. Deze subsidie kan eventueel ook rechtstreeks naar het kindercentrum worden overgemaakt. Wat overblijft is de eigen bijdrage van de ouders. Het is mogelijk bij ons hulp te krijgen bij het voorrekenen van de subsidie en het invullen van de benodigde inschrijvingspapieren. U kunt ook het aanvraagprogramma downloaden via de internetsite van de Belastingdienst, Mijntoeslagen.nl.

Tegemoetkoming in bijzondere situaties

In bepaalde situaties kunnen ouders een extra tegemoetkoming krijgen van het Rijk. Eenoudergezinnen komen in aanmerking voor een hogere tegemoetkoming. Bijzondere doelgroepen (uitkeringsgerechtigden en studenten) kunnen naast de tegemoetkoming van het Rijk ook nog aanspraak maken op een speciale bijdrage van de gemeente of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw gemeente of het UWV.

GGD rapporten;

Almere-Poort (Nederlandstraat);
Copyright Beekidzzz bv. All rights reserved. | Privacy | Algemene voorwaarden