Klachten

Interne klachtenprocedure

Inleiding
Het team van BeeKidzzZ hoort graag uw opmerkingen en/of kritiek. Als organisatie kunnen we er alleen maar van leren. Om die reden heeft BeeKidzzZ een interne klachtenprocedure opgesteld.
In het geval BeeKidzzZ uw klacht niet kan oplossen of u wilt liever geen klacht bij BeeKidzzZ indienen maar direct bij een onafhankelijke partij, kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie, te weten de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, www.degeschillencomissie.nl.

Samenstelling interne klachtencommissie
De klachtencommissie bestaat uit 3 leden; te weten Bianca Biervliet (directie), Beverley Westmaas (directie) en Estel Klaverweide (hoofdleidster).

Omschrijving van de klachtenregeling
Er zijn meerdere manieren om een klacht te uiten. U kunt mondeling uw ongenoegen uiten tegenover een pedagogisch werker of één van de commissieleden. Vaak komt het voor dat ouders liever persoonlijk hun ongenoegen uiten, waardoor de noodzaak voor een officiële klacht meestal verdwijnt.
Indien u een officiële klacht wil indienen dient u deze schriftelijk in te dienen, een klachtenformulier kunt u opvragen bij de directie. Deze kunt u schriftelijk en/of digitaal retourneren. De commissie zal uw klacht z.s.m. in behandeling nemen maar uiterlijk binnen twee weken na datum. Het is mogelijk dat er een verzoek naar u wordt gedaan voor een nader gesprek om de zaak te verduidelijken. Indien nodig kan er ook sprake zijn van hoor en wederhoor van de personen in kwestie. Na dit proces afgerond te hebben zal er uiterlijk binnen 4 weken een schriftelijke uitspraak worden gedaan.

Onderwerpen klachten
De commissie buigt zich o.a. over de volgende onderwerpen;
• Uitvoering/opzegging van de overeenkomst
• Kwaliteit van de opvang
• Verzorging/begeleiding van de kinderen
• Pedagogisch beleidsplan
• Veiligheid/gezondheid van de kinderen
• Communicatie medewerkers/directie
• Gedragingen medewerkers/directie jegens kinderen en/of ouders
• Een besluit waarin de oudercommissie zich niet kan vinden

Uitvoering klachten
• De klacht wordt zorgvuldig onderzocht
• De ouder ontvangt regelmatig een terugkoppeling omtrent de voortgang van de behandeling.
• De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld; uiterlijk zes weken na kennisgeving.
• De ouder ontvangt een schriftelijk, duidelijk onderbouwd oordeel op de klacht
• Eventuele noodzakelijke maatregelen worden concreet en tijdsgebonden omschreven.

Klachtenprocedure  Geschillencommissie

Sinds 1 januari 2016 is BeeKidzzZ bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen aangesloten. Dit is een onafhankelijke commissie.

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn;
• Uitvoering van de overeenkomst;
• Verandering van de overeenkomst;
• Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan;
• Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan;
• Kwaliteit van de opvang;
• Kosten van de opvang;
• Opvangtijden;
• Gedragingen van pedagogisch werkers en/of directieleden van BeeKidzzZ jegens ouders en/of kinderen;
• Een besluit van BeeKidzzZ waarin de oudercommissie zich niet kan vinden.

Het Klachtenloket Kinderopvang
Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het Klachtenloket Kinderopvang in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.

Kosten
De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen bedragen: €25,-. Dit is het bedrag dat De Geschillencommissie rekent voor het behandelen van uw klacht. Dit geld krijgt u echter terug wanneer uw klacht gegrond wordt verklaard. Als De Geschillencommissie u in het gelijk stelt, wordt BeeKidzzZ verplicht om u dit bedrag terug te betalen. In dat geval zijn er voor u geen kosten aan de procedure verbonden.

Procedure
1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij BeeKidzzZ in te dienen.
2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij BeeKidzzZ indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door BeeKidzzZ aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is BeeKidzzZ aan deze keuze gebonden. Indien BeeKidzzZ een geschil aanhangig wil maken, moet BeeKidzzZ de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. BeeKidzzZ dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met in achtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Klachtenverslag BeeKidzzZ 2020;

De samenstelling van de klachtencommissie.
De interne klachtencommissie van BeeKidzzZ bestaat uit de twee directeuren en twee hoofdleidsters.

De Geschillencommissie is een externe klachten commissie.

In welke mate heeft de klachtencommissie haar werkzaamheden kunnen verrichten.
In 2020 zijn er zowel intern als extern geen officiële klachten geweest.

Het aantal en de aard van de door de commissie behandelde klachten.
n.v.t.

De strekking van de oordelen.
n.v.t.

De aard van de maatregelen.
n.v.t.

Copyright Beekidzzz bv. All rights reserved. | Privacy | Algemene voorwaarden